Pozwolenia na wycinke. Obsluga inwestycji w zakresie zieleni

Obecny stan prawny i konsekwencje  prawne dotyczące nieodpowiedzialnych postępowań z drzewami powinny skłaniać inwestorów do podejmowania przemyślanych decyzji. Zabiegi prowadzone na drzewach wymagają odpowiedzialnych i prawidłowo prowadzonych prac. Dotyczy to ilości i jakości cięć, ich charakteru i terminu prowadzonych zabiegów.

Każde drzewo wymaga indywidualnego podejścia i zależy to od:

 1. Gatunku i odmiany drzewa,
 2. Stanu fitosanitarnego,
 3. Pokroju,
 4. Statyki,
 5. Terminu prowadzonych cięć,
 6. Lokalizacji drzewa i typu nasadzeń.

Dla każdego drzewa konieczne jest opracowanie planowanych zabiegów i udokumentowanie stanu z przed prac (zdjęcia drzewa przed zabiegiem, opis prac i ich uzasadnienie)

Z doświadczenia wiem, że nadzorowanie pielęgnacji drzew prowadzone jest rzadko, a zlecający pracę inwestorzy, kierownicy robót i inspektorzy nadzoru w znacznej mierze nie posiadają nawet minimum wiedzy, by sprawować taką funkcję. Dodatkowo większość inwestorów nie zatrudnia specjalistów zdolnych rozpoznać i ocenić jakość wykonywanych usług.

Na rynku usług  istnieje możliwość funkcjonowania (oprócz wykonawców prezentujących przyzwoity poziom), wykonawców zupełnie przypadkowych. Powodują oni szkody, a nawet — mniej lub bardziej świadomie — wręcz niszczą drzewawiedząc, że do niedawna nikt nie dochodził zgodności wykonanych prac z zasadami sztuki.

W tym stanie rzeczy dobry inspektor nadzoru jest nieodzowny i trudno zrozumieć niechęć inwestorów do jego zatrudniania. Jeśli argumentem ma być skromny budżet przeznaczany na zieleń, to nadzór tym bardziej jest tu uzasadniony.

WAŻNE NA PLACU BUDOWY !!!

 1. W trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony przyrody.
 2. Zakres i sposób zabezpieczenia drzew należy ustalić przed rozpoczęciem prac na placu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami roślin.
 3. Na placu budowy wszystkie drzewa do zachowania muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami, zgodnie z przepisami nakładającymi obowiązek ochrony i utrzymania zieleni w należytym stanie.
 4. Zabezpieczeniu podlega część podziemna – gleba wraz z systemem korzeniowym, co najmniej w obrysie rzutu korony oraz część nadziemna – pień i korona.
 5. Metody bezpośredniego zabezpieczenia drzew oraz sposobu prowadzenia robót (muszą być realizowane w sposób nie szkodzący drzewom).
 6. Obiekty zaplecza technicznego powinny być lokalizowane poza powierzchniami zadrzewionymi.

OCHRONA DRZEW NA PLACU BUDOWY

OCHRONA PNI DRZEW

– Wygrodzenie pni

– Oszalowanie pni

KOMUNIKACJA NA PLACU BUDOWY

ZABEZPIECZENIE KORZENI

– Ochrona korzeni drzew w rejonie dróg i stanowisk postojowych

– Zabezpieczenie systemu korzeniowego w trakcie robót ziemnych

ZABEZPIECZENIE KORON DRZEW

– Zabezpieczenie koron drzew w rejonie dróg i miejsc postojowych na terenie budowy

– Zabezpieczenie koron drzew zlokalizowanych poza ciągami komunikacyjnymi

SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W REJONIE DRZEWA

– Zabezpieczenie koron i pni

– Zabezpieczenie korzeni

Proponuje:

 1. Ocena stanu fitosanitarnego drzew, kondycjonowanie drzew,
 2. Projektowanie i wykonawstwo podpór i odciągów drzew,
 3. Inwentaryzacja drzew i krzewów,
 4. Projekty gospodarki drzewostanem,
 5. Kompleksowa obsługa inwestycji:

a/ Opracowanie i procedowanie wniosków na usunięcie drzew i krzewów z terenu inwestycji,

b/ Promesy na usunięcie drzew i krzewów z terenu przyszłych inwestycji,

c/ Preliminarze opłat za usuwane drzewa i krzewy,

d/ Zabezpieczenie drzew na terenie budowy,

e/ Przesadzanie drzew z terenu budowy,

f/ Projekty i wykonanie terenów zieleni,

g/ Nasadzenia zamienne poza terenem inwestycji,

h/ Nadzór inwestorski nad cięciem drzew, pielęgnacyjnym, technicznym, odmładzającym, formującym.